v.v. De Diamantvink

Vogelvereniging Kaag & Braassem

Clubblad


Lid worden

Privacyverklaring v.v. de Diamantvink

V.V. de Diamantvink respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Uw relatie met ons
Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (hierna: NBvV) omdat onze vereniging het doel van de NBvV (promoten vogelliefhebberij) onderschrijft en we van de diensten van de NBvV gebruik maken. De NBvV kent afzonderlijke districten en onze vereniging is ook lid van één district, Zuid-Holland.

Indien u (gast)lid wordt van V.V. de Diamantvink, levert u de navolgende persoonsgegevens bij ons aan: NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum, sekse en bankrekeningnummer. Deze persoonsgegevens voeren wij in onze ledenadministratie en in de ledenadministratie van de NBvV (alleen bij vol lid).

Indien u van ons lid bent leveren we u verschillende diensten, mede omdat we bij de NBvV zijn aangesloten. In dit kader ontvangt u onder meer een NBvV-Registratienummer. Uitgebreide informatie over het NBvV-Lidmaatschap en het gebruik van het NBvVRegistratienummer kunt u raadplegen via www.nbvv.nl.

Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken
Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen, al dan niet via de NBvV, noemen we het realiseren of faciliteren van:

  • het toezenden van ons clubblad;
  • het toezenden van het blad Onze Vogels van de NBvV;
  • het organiseren van tentoonstellingen;
  • ringbestellingen;
  • onze financiële administratie (contributies etc.) en die van de NBvV;
  • het verwezenlijken van historische doelen.

Wij verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen onze vereniging en de NBvV de vogelliefhebberij te bevorderen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij en de NBvV deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.
V.V. de Diamantvink bewaart uw gegevens ook na einde lidmaatschap nog wel met het oog op geschiedschrijving van de vereniging en eventuele jubilea activiteiten. Als u dit niet wil kunt u dat aangeven bij de secretaris. Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en de NBvV heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze door hun worden verwerkt. Bovendien heeft de NBvV over hun informatiebeveiliging met leveranciers afspraken gemaakt. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan beschikt de NBvV over protocollen om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Uw rechten
U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zowel bij ons als bij de NBvV. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons of van de NBvV zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen. In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze clubsecretaris. Bas Droogh; emailadres: secretaris@diamantvink.nl