4e nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV

Dit bericht is geplaatst in NBvV op door .

Nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV
1-9-2015

Nummer 4, 1 september 2015

Wie neemt de besluiten?
Toen werd begonnen aan de gesprekken over een intensieve vorm van samenwerking tussen de beide bonden, was een van de eerste dingen die werd beetgepakt de communicatie naar de achterban. Een lastig punt omdat binnen de bonden dat op verschillende manieren wordt ingevuld. Bij de ANBvV gebeurt dat wat directer via site en het blad Vogelvreugd en bij de NBvV gaat dat wat meer getrapt. Als oplossing werd gekozen voor een nieuwsbrief die eenheid van tekst en publicatie kent. Dus bij beide bonden op dezelfde dag hetzelfde document naar buiten brengen. Dat is tot nu toe ook gebeurd, zij het dat er wat onduidelijkheid was over de publicatie van de beide logo’s. Dat is inmiddels ook opgelost en daarnaast heeft de ANBvV nu ook besloten om de nieuwsbrieven te gaan afdrukken in Vogelvreugd. De mensen die niet zo met een computer bezig zijn, worden daardoor beter bediend.

Met name dat laatste besluit is voortgekomen uit verzoeken van de achterban. Daarmee blijkt eens te meer dat het hanteren van een nieuwsbrief een schot in de roos is geweest. Er komen nl. reacties direct of indirect en uit verschillende daarvan maakt de Projectgroep op dat de besluitvorming in het proces niet helemaal duidelijk is. Daarom hier een poging om wat licht in de duisternis te werpen.

Als trekker van het samenwerkingsproject is door beide besturen een Projectgroep ingesteld met daarin 6 leden uit elke bond 3. Allen zijn bestuurslid van hun bond. De projectgroep heeft een tweeledige opdracht. Ten eerste om het mogelijk te maken dat al in januari 2016 één Nederlands Kampioenschap in Apeldoorn zal plaatsvinden en ten tweede te zorgen voor een rapportage, die t.z.t. via de beide besturen aan de diverse gremia binnen de bonden kan worden voorgelegd voor besluitvorming. De uiteindelijk bedoeling moet zijn om in het Bondscongres (ANBvV) en de Algemene Ledenvergadering (NBvV) dat besluitvormingstraject af te ronden.

Om dat te realiseren zijn er werkgroepen ingesteld die voorbereidende werkzaamheden uitvoeren teneinde te kunnen komen tot die genoemde eindrapportage. De besluitvorming via die weg zal wel duidelijk zijn zeker als hier nog eens wordt gesteld, dat de Projectgroep geen besluiten neemt maar die brengt naar de plaatsen, waar die besluiten binnen de organisatie van beide bonden genomen moeten worden. Dat laatste moet helder zijn ook al wordt in een nieuwsbrief soms wel eens wat kort door de bocht geformuleerd. Ten behoeve van de helderheid is dat namelijk ook wel eens nodig!

Maar duidelijk moet ook zijn dat sommige zaken niet kunnen wachten tot ze via de procedure van de eindrapportage worden goedgekeurd. Als het gaat om Vogel 2016 in Apeldoorn dan dient snel en efficiënt te worden gehandeld. Dan kan niet worden gewacht op besluitvorming via het formele traject. Reden waarom allerlei afspraken (besluiten) al worden gemaakt. Zo wordt naast Vogel 2016 ook gesproken van NK, zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop in Apeldoorn gekeurd en hoe ingeschreven gaat worden, hoe de zaal zal worden ingedeeld en hoe de speciaalclubs van beide bonden zich zouden kunnen presenteren. Die lijst met voorbeelden kan nog veel langer worden gemaakt maar iedereen zal begrijpen wat hier speelt en waarom dit zo gebeurt. De werkgroep neemt die besluiten en de verslagen worden goedgekeurd door de Projectgroep. Als het allemaal om simpele zaken gaat loopt het zo en mocht er twijfel zijn dan wordt overlegd met de besturen.

Dan nog even over het traject en de duur er van. Momenteel is sprake van een tweesporenbeleid. Het NK heeft qua inzet voorrang want dat willen we allemaal tot een succes maken. Daarnaast loopt het traject van de Projectgroep om alles op een rijtje te krijgen zodat een goede rapportage tot een heldere besluitvorming kan leiden. In mei 2016 moet dat op het Bondscongres (ANBvV) en de AV (NBvV) tot definitieve besluitvorming leiden. Is dat positief dan kan verder worden gegaan omdat dan de paperassenwinkel los komt. Twee organisaties verregaand laten samenwerken betekent ook ingrijpende wijzigingen, die niet zo maar kunnen worden uitgevoerd. Daar horen ook formele spelregels bij. De uitwerking kan eind 2016 zijn afgerond zodat per 1 januari 2017 de nieuwe situatie een feit kan zijn.

Keuring
Of het nu gaat om een onderlinge wedstrijd bij de vereniging waar u lid van bent of over het NK, hart van de wedstrijd is altijd de keuring. Zo was het altijd, zo is het nu en zo zal het ook blijven. Omdat de wijze waarop gekeurd wordt bij beide bonden niet parallel loopt, zijn en worden er afspraken gemaakt over hoe dat allemaal moet bij Vogel 2016 (NK) in Apeldoorn. In feite is die aanpak vrijwel rond, alleen moeten de puntjes nog op de i worden gezet. Belangrijk is vooral hoe dat straks allemaal verloopt. Misschien blijken er haken en ogen uit voort te komen. Daarom ook zal na afloop goed worden gekeken naar het verloop zodat er lering uit kan worden getrokken. Als beide bonden verregaand gaan samenwerken zal dat ook consequenties hebben voor het totaal van de keuring en de mensen die daar direct bij betrokken zijn: de keurmeesters. Het is belangrijk dat er op den duur ook eenheid van keuring komt en ook een eenduidige aanpak vanuit en voor de keurmeesters. Dat laatste punt moet zeker alle aandacht krijgen maar het NK verdient voorlopig voorrang. Dat heeft prioriteit! Immers de ervaringen daar opgedaan kunnen dan mooi worden meegenomen in het volgende proces.