5e nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV.

Dit bericht is geplaatst in NBvV op door .

Nummer 5, oktober 2015
Eerlijk gezegd is er even geaarzeld over de publicatie van deze nieuwsbrief. Het gaat er
tenslotte om of er iets te melden is maar omdat regelmaat in de berichtgeving ook belangrijk
is, werd besloten om opnieuw een nieuwsbrief te laten verschijnen. Tenslotte is het ook
prettig te weten dat gestaag wordt doorgewerkt aan uitwerking van de plannen om
verregaand samen te gaan werken. Velen van u zien daar immers helemaal niets van en zijn
voor berichtgeving o.a. op deze nieuwsbrief aangewezen. Steeds meer komt de nadruk op
samen te liggen. Het wordt steeds duidelijker dat we de handen ineen moeten slaan en
eerlijk gezegd doen we nu al steeds meer dingen samen. Met vereende krachten wordt
gewerkt aan wat nu NK Vogel 2016 in Apeldoorn heet. Als blijk van vereende krachten is een
geheel nieuw logo ontworpen voor dit evenement. Over de uitvoering was snel
overeenstemming bereikt. Bedenker en ontwerpen schoten meteen in de roos!
Steeds worden allerlei verschillen in de werkwijze van beide bonden geconstateerd. Geen
probleem als je maar nadenkt over wat het beste is voor de toekomst. Wat werkt het best?
Voorbeeld daarvan is de inschrijving voor Apeldoorn. Voor ANBvV-leden is digitale
inschrijving in de meeste gevallen nieuw. Het risico van niet goed gaan is dan groot. Dus
werd een aparte aanpak opgezet om de risicofactor kleiner te maken. Er is zelfs een
proefinschrijving opgezet nadat daarvoor al administratief en qua software een hele berg
werk is verzet. Met proefinschrijven kan hopelijk de vrees voor digitaal inschrijven worden
verkleind. En zie, maar liefst 210 proefinschrijvers lieten van zich horen een ongekend groot
aantal waar wij eigenlijk niet op hadden gerekend. Samen schreven ze 5364 vogels verdeeld
over enkelingen, stellen en stammen. Dat alles rechtvaardigt de verwachting dat het bij de
echte inschrijving wel goed zal gaan. En voor wie het even niet meer weet, is er altijd nog de
helpdesk. Aarzel niet om die te raadplegen. De mensen daar helpen u graag!
Inmiddels hebben we ook een bijeenkomst achter de rug met de speciaalclubs van de
Algemene Bond in Bennekom met daarbij de bestuurders van de Vereniging van Speciaal
Clubs (VSC) van de NBvV. Een bijeenkomst met een grote opkomst die vooral bedoeld was
om elkaar op de hoogte te brengen van de stand van zaken mbt de show in Apeldoorn. En
ook om contact te leggen tussen de verschillende speciaalclubs. Gebruikelijk is dat deze
clubs van de NBvV zich op de show presenteren in gelijke stands. Maar aangezien ook samen
hier het credo is, kijken de speciaalclubs van beide bonden hoe dat zou kunnen. Integratie
op die show is eigenlijk het parool want met al die te verwachten vogels blijft er niet veel
ruimte meer over.
Als deze nieuwsbrief verschijnt is een bijeenkomst met de keurmeesters van de ANBvV, die
op Vogel komen keuren, ook al weer achter de rug. In Bennekom zijn de keurmeesters van
de ANBvV bijgepraat over het keursysteem van de NBvV door collega-keurmeesters van de
NBvV. ’s Middag hield Henk van der Wal een lezing met als thema: dierenwelzijn in relatie to
de keuring.
Na Vogel wordt vanuit de Werkgroep Keurmeesters een inventarisatie gemaakt hoe de beide
keurmeester corpsen momenteel georganiseerd zijn waar het o.a. gaat om
keurbevoegdheden en opleidingen. Tevens vindt tegelijkertijd een raadpleging plaats onder
de keurmeesters van beide bonden over hoe zij de toekomst zien. Daarna zal de Werkgroep
Keurmeesters een raamwerk presenteren van een nieuwe structuur die in de toekomst de
opleidingen, bijscholing en keurbevoegdheden zal beschrijven. Voor de tussenliggende
periode is afgesproken dat beide bonden de huidige keurbevoegdheden erkennen en
respecteren.
Projectgroep
Aanjager van het samenwerkingstraject dat momenteel wordt gelopen is de projectgroep.
Vrijwel maandelijks komt de club bijeen om zaken te regelen, op de agenda te krijgen of
nieuwe initiatieven te nemen. Onder de projectgroep hangen 3 werkgroepen die speciale
taken hebben. Ook in de laatste bijeenkomst zijn hier en daar wat puntjes op de i gezet
zodat we van elkaar weten waar we staan. Helderheid voor alles en hierbij dan nog maar
eens de aantekening dat de projectgroep geen besluiten neemt maar de beide besturen
adviseert hoe bepaalde zaken aangepakt kunnen worden. In elk geval zal duidelijk zijn dat de
leden van de projectgroep die “besluiten”ook naar de achterban zullen verdedigen. Soms is
dat niet makkelijk. Gebaande paden zijn nu eenmaal moeilijk te verlaten en dat geldt voor
beide partijen. Maar het lukt. Vooral omdat we als uitgangspunt steeds weer benadrukken
dat we samen naar oplossingen moeten zoeken. Van echte grote problemen is tot nu toe
niet gebleken. Natuurlijk constateren we regelmatig verschillen van inzicht maar waar zijn
die niet? Met een gezamenlijk Nederlands Kampioenschap Vogel 2016 wordt in elk geval
aangetoond dat het kan.
In de laatste bijeenkomst is wel een heel belangrijk punt op tafel geweest nl. hoe we tot min
of meer definitieve besluitvorming kunnen komen. De discussie mondde uit in een advies
aan beide besturen om in mei 2016 op zowel het Bondscongres (ANBvV) en de Algemene
Vergadering (NBvV) een korte notitie op tafel te leggen, die moet leiden tot een principe
uitspraak om samen verder te gaan en zo mogelijk ook hoe. Het zal duidelijk zijn dat het
traject zoals dat nu wordt gelopen niet eindeloos kan duren. Er moeten ook spijkers met
koppen worden geslagen en dat zou in mei 2016 kunnen met een notitie op hoofdlijnen.
Met de nadruk op hoofdlijnen want het is ondoenlijk om alles tot achter de komma te
regelen. Als we op de diverse gebieden de hoofdlijnen aangeven en daarover besluiten, kan
de uitwerking daarna in gezamenlijk overleg plaatsvinden. Besluiten in het komende
voorjaar zou ook om een andere reden goed zijn. Immers als we besluiten om samen verder
te gaan zal er een juridisch traject moeten worden gelopen, dat ook nog een half jaar in
beslag neemt. Die regelgeving kunnen we niet vermijden. Al met al is het dan al een aardig
lange weg. Wanneer er onverhoopt in mei 2016 geen besluitvorming zou plaatsvinden,
betekent dit zo maar dat het hele traject minimaal een half jaar opschuift. Vanuit de
Projectgroep wordt aangestuurd op een samengaan per 1 januari 2017.
Op het gebied van keuren liggen nog wel wat voetangels en klemmen als het om de verdere
toekomst gaat. Voorzichtig wordt daar al wel naar gekeken maar dat is voor na Apeldoorn al
worden daarvoor nu al “denk” lijnen uitgezet. Ook de financiën moeten worden doorgelicht.
Er zijn uiteraard afspraken gemaakt over de wijze waarop de kosten worden toegerekend
voor het evenement in Apeldoorn. Maar verregaande samenwerking betekent ook dat de
financiële positie van de beide bonden nader moet worden beschouwd. Ook hier is
helderheid van toepassing. Een flinke klus voor de beide penningmeesters om dat inzicht te
verschaffen.
De volgende nieuwsbrief zal naar verwachting in de loop van december
verschijnen.