Leden van ANBvV en NBvV stemmen in met fusie

Dit bericht is geplaatst in NBvV op door .

Leden van ANBvV en NBvV stemmen in met fusie
De kogel is door de kerk. NBvV en ANBvV gaan samen verder met als effectieve
ingangsdatum 1 januari 2017. De datum 21 mei 2016 zal in elk geval met hoofdletters in de
analen van beide bonden worden bijgeschreven. Immers op die dag gaven de leden van het
Bondscongres (ANBvV) en de Algemene Vergadering (NBvV) hun goedkeuring aan het
voorliggende eindrapport met als conclusie, dat fusie van beide organisaties de meest
wenselijke optie is om verder te gaan. Door de krachten te bundelen kunnen we de belangen
voor onze hobby en het welzijn van onze vogels nog beter behartigen.
Aan deze finale besluitvorming is 15 maanden van besluitvorming vooraf gegaan zowel op
bestuurlijk niveau als in verscheidene commissies. Over één nacht ijs is men dus niet gegaan.
Officieel gaat het om een fusie maar in de praktijk betekent het in gewoon Nederlands, dat
de Algemene Bond bij de Nederlandse aan tafel schuift. Veel dingen zullen daarmee
hetzelfde blijven maar ook flink wat zaken zullen er anders uit gaan zien. Bovendien mag
verwacht worden dat het samen gaan ook zal leiden tot nieuwe gedachten over tal van
zaken die spelen in de vogelhouderij.
Dat de besluitvorming positief zou uitvallen was voor niemand een verrassing. Op districtsen
gewestelijk niveau was de eindrapportage al uitgebreid besproken en dat leverde
nauwelijks noemenswaardige problemen op. Het tegendeel was eerder het geval want op
menige bijeenkomst viel bijval te bespeuren en werd de verzuchting “eindelijk” niet zelden
geuit!
Nu de finale besluitvorming intern is afgerond, blijft er nog wel het nodige te doen.
Allereerst zal het samengaan ook juridisch zijn beslag moeten krijgen. Dat gaat in elk geval
nog een half jaar duren zodat de eerder genoemde datum precies haalbaar is. Omdat binnen
dit traject nauw wordt samengewerkt met de notaris vallen hier geen verrassingen meer te
verwachten. Daarnaast zijn er natuurlijk tal van kleine en grote zaken die geregeld moeten
gaan worden nu duidelijk is, dat de bonden definitief samen verder gaan. Zo wordt het nog
een flinke klus om de organisatorische aspecten te regelen en ook zullen twee bondsbladen
moeten worden omgevormd tot een nieuw blad. Voorlopig zijn de hoofdlijnen vastgesteld
en komt nu de meer gedetailleerde uitwerking. Dat alles heeft tijd nodig om helemaal in te
slijpen en daarvoor zijn dan ook de komende 3 jaar uitgetrokken. Maximaal wel te verstaan
want wat eerder kan, moet ook eerder gebeuren. Maar nu de duidelijkheid er eenmaal is,
luidt het parool dan ook : VOLLE KRACHT VOORUIT!
Fusieconfetti
Naam: De naam van de bond blijft NBvV voluit Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Hier
is dus niets gewijzigd. Wel is het logo van beide bonden verdwenen. Daarvoor in de plaats is
gekozen voor het logo dat reeds werd gebruikt bij Vogel 2016: de gestyleerde vogels in de
Nederlandse driekleur.
Bestuur: Het bestuur van de nieuwe organisatie bestaat uit de 5 leden van het bestuur van
de NBvV Klaas Snijder (vz), Ton Koenen (secr.), Dirk Verburg (penm.), Albert Zomer (vv) en
Sjoerd Munniksma (com.) Daaraan worden toegevoegd 2 leden van de ANBvV nl. Onno
Bijlsma en Sjaak van Bennekom. Deze toevoeging gaat maximaal 3 jaar duren. Voor deze
periode bestaat het bestuur uit 7 personen. Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2020,
of eerder, terug te keren naar een samenstelling van 5 leden.
KMV en TC’s: Het KMV en de TC’s worden ook uitgebreid met een aantal bestuursleden.
Zitting in het KMV krijgt Wim van Weert. De TC’s worden uitgebreid met Frans Laurijsen
Waterslagers), Jacques de Beer en Hans Bakhuizen (Harzers), Rein Grefhorst (Kleur), Ton van
Baaren en Hans Stevens (Postuur), Tonnie Kersten-Noij (Exoten), Kees Bink (Parkieten) en
Bennie Horsting (EC).
Ringen: Hier is ook duidelijkheid gewenst. Immers sommige mensen zijn lid bij de ene maar
ook bij de andere bond. Dat kan betekenen dat ze twee kweeknummers hebben. Geen
probleem zolang de bonden gescheiden optrokken maar nu ze onder een dak samenkomen
verandert de zaak. Het kan niet zo zijn dat iemand twee kweeknummers heeft bij een en
dezelfde bond. Er zal dus moeten worden gekozen. Wie twee kweeknummers heeft kan
kiezen voor zijn nummer van de ANBvV of dat van de NBvV. Wie alleen een kweeknummer
heeft van een van de beide bonden zal dat gewoon behouden. Degenen die een keus
moeten maken horen te zijner tijd wanneer dat bekend moet zijn.
Opzeggen: De samenvoeging van de twee bonden brengt de ledenbestanden samen in een
bestand. Wie geen deel uit wil maken van de nieuwe bond zal dit schriftelijk kenbaar moeten
maken. Wilt u gewoon deel uit blijven maken van de NBvV dan hoeft u niets te doen, ook
niet als u nu lid bent van de ANBvV. U gaat dan automatisch mee.