De N.B.v.V. en uw privacy.

Dit bericht is geplaatst in NBvV op door .

Leden van de NBvV
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit is de opvolger van
de Wet Bescherming Persoons Gegevens (WPG) en is van toepassing op iedereen die met persoonsgegevens werkt.
Helaas is in het verleden gebleken dat door diverse instanties niet zuiver is omgegaan met persoonsgegevens, en zijn
deze verkocht c.q. beschikbaar gekomen voor commerciële doeleinden. Een goede zaak dat dit nu met invoering van
een nieuwe verordening een halt toegeroepen gaat worden.
De NBvV is van mening dat wij al zeer zorgvuldig om gaan met de ons toevertrouwde persoonsgegevens. Zoals ook al
bleek uit het in het bondsvademecum opgenomen privacy reglement, slaat de NBvV niet meer op dan strikt noodzakelijk
en stelden wij geen gegevens beschikbaar voor commerciële doeleinden. De overheid maakt echter geen onderscheid
in organisaties die de zaakjes wel voor elkaar hebben of wie niet. Dit betekent dat ook de NBvV een Privacy
verklaring NBvV, met bijbehorend Protocol toonbaar aanwezig dient te hebben. Vanaf heden kunt u deze ook ter inzage
op de site van de NBvV aantreffen.
U vindt hier tekst en uitleg over de door ons genomen maatregelen, van wie wij gegevens opslaan en de wijze waarop.
Bent u het niet eens met het feit dat wij gegevens van u opslaan, dan kunt u hierover contact opnemen met het bondsbureau
NBvV (tijdens kantooruren).
Wenst u echter geen opslag van de in de verklaringen opgenomen gegevens, dan kunt u dit kenbaar maken aan het
bondsbureau NBvV. Verwijdering heeft echter wel gevolg voor uw lidmaatschap. Voor wat betreft de ontvangst van
nieuwsbrieven kunt u zichzelf te allen tijde afmelden.
Een serieuze omgang met persoonsgegevens is in ons allerbelang en zeker ook die van de NBvV.

Namens het hoofdbestuur
Albert Zomer – 2e voorzitter NBvV

De N.B.v.V.  en uw privacy
U vindt beide documenten op onze website onder het tabblad
“downloads – de bond”