Nieuwsbrief no: 7 samenwerking N.B.v.V. en A.N.B.v.V.

Dit bericht is geplaatst in NBvV op door .

Nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV
Nummer 7, januari 2016.

Geslaagde proeve van bekwaamheid.

Samen hebben de Algemene en Nederlandse Bond getekend voor de organisatie van het
eerste Nederlands Kampioenschap Zang- en Siervogels en daarmee is gelijk een eerste
proeve van bekwaamheid afgelegd als het gaat om de samenwerking tussen beide bonden.
Een uitgebreide evaluatie moet nog plaatsvinden, maar duidelijk is nu al dat deze proeve
ruimschoots geslaagd is en smaakt naar meer.
Tijdens Vogel 2106 zijn er twee bijeenkomsten geweest;
Allereerst werd in een bijeenkomst van de keurmeesters teruggekeken op de keurdag.
Conclusie: een goede samenwerking tussen de keurmeesters van beide organisaties. Er was
slechts sprake van kleine opstartproblemen, die snel opgelost bleken te zijn. Grote
tevredenheid overheerste. Nu verregaande samenwerking en mogelijk samengaan nabij
komt, zal ook gekeken moeten worden naar vervolgstappen op keurtechnisch gebied.
Daartoe wordt een enquête uitgezet onder de keurmeesters van beide organisaties. De
vragen hebben betrekking op keurtechnische aspecten en scholingsvraagstukken. Daarbij
moet ook gedacht worden aan het gezamenlijk creëren van een nieuwe opleiding voor
keurmeesters. De uitslag is alleen bedoeld voor verdere uitwerking van beleid van zowel de
keurmeestervereniging als het bestuur.
Ook is al voorzichtig gekeken naar de realisatie van editie 2017 van het Nederlands
Kampioenschap. Ook dan zal worden uitgegaan van het vraagprogramma en de
keurrichtlijnen van de NBvV. Dit geldt als basis, maar vervolgens wordt ook gekeken naar
verschillen die bestaan met de richtlijnen van de ANBvV. Bezien zal worden wat het meest
praktisch en doeltreffend kan zijn.
De tweede bijeenkomst betrof een overleg van de Projectgroep. Deze houdt zich bezig met
het bekijken van de mogelijkheden tot verregaande samenwerking en zo mogelijk samen
verder gaan van beide bonden. Belangrijkste onderwerp op de agenda aldaar was het
rapport van conclusies en aanbevelingen dat naar de overlegorganen en besturen van beide
organisaties zal gaan. In feite was het de derde keer dat over een en ander werd gesproken
en ook hier was de conclusie dat het verloop zeer positief was. In het rapport werden nog
enige, voornamelijk tekstuele, veranderingen aangebracht, maar de hoofdlijn bleef zoals hij
was, nl samengaan is goed mogelijk. Daarbij doet de commissie dan wel een 20-tal
dringende aanbevelingen aan het bestuur. Zeg maar punten waar in elk geval besluitvorming
over dient plaats te vinden. De belangrijkste taak van de Projectgroep is daarmee afgerond.
Dit rapport zal nu allereerst begin februari in Bondsraad (NBvV) en Raad van Advies (ANBvV)
worden gebracht teneinde hen de gelegenheid te bieden zich over een en ander uit te
spreken. Vervolgens gaat het document dan richting besturen, die het met hun conclusie op
21 mei 2016 zullen voorleggen aan Algemene Vergadering (NBvV) en Bondscongres (ANBvV).
Daar moet dan het finale besluit vallen.