Samenwerking ANBvV en NBvV, nummer 2.

Dit bericht is geplaatst in NBvV op door .
 Nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV
Nummer 2, juni 2015Voortgang samenwerking
Nu de leden van zowel de ANBvV als de NBvV met overweldigende
meerderheid hun goedkeuring hebben gegeven aan beide besturen om een
plan op te stellen dat moet leiden tot verregaande samenwerking en zo
mogelijk integratie van beide organisaties, is met verve aan het karwei
begonnen. Dat geldt met name voor de projectgroep die als trekker van het
hele traject fungeert. Deze groep moet uiteindelijk komen tot de opstelling van
een totaalplan dat vervolgens aan beide besturen zal worden voorgelegd ter
goedkeuring. Uiteraard kan van bestuurlijke zijde nog het nodige aan
wijzigingen worden opgenomen. In feite fungeert de projectgroep dus als
aangever voor de nieuwe structuur en heeft daarmee een belangrijke vinger in
de pap. Vandaar dan ook dat beide besturen elk een drietal zetels hebben in de
projectgroep.
Een aantal zaken is voor uitwerking voorbehouden aan de projectgroep.
Daaronder o.a. belangrijke zaken als financiën en juridische aspecten die met
een verregaande samenwerking kunnen samenhangen. Maar daarnaast is
inmiddels ook een aantal werkgroepen ingesteld. Enerzijds bedoeld om met
mensen die veel weten van bepaalde onderwerpen tot een gedegen uitwerking
te komen, maar anderzijds ook bedoeld om meer mensen te betrekken bij de
opstelling van het totaalplan. Inmiddels functioneert er al een werkgroep
keurmeesters die allerlei zaken rond keuring onder de loupe zal nemen maar
zich daar niet toe beperkt. Bij de opstelling van hun advies is wel enige haast
geboden met het oog op de uitvoering van het besluit om één Bondsshow in
januari 2016 in Apeldoorn te realiseren. Het is belangrijk om dan in elk geval
volstrekte duidelijkheid over de keuring te hebben. Overigens is ook een aparte
werkgroep ingesteld voor dit grootste evenement van beide bonden en ook
deze werkgroep kent de nodige tijdsdruk.
Een andere werkgroep is die met het etiket organisatie. Deze groep kijkt vooral
wat we allemaal samen zouden kunnen gaan doen en hoe dat er dan moet
gaan uitzien. Het zal duidelijk zijn dat juist in deze werkgroep een veelheid van
onderwerpen aan de orde zal komen die uiteenlopen van het uitgeven van
ringen tot het beantwoorden van de vraag of er een gezamenlijk bondsblad
moet komen. Belangrijk bij het samenstellen van de verschillende werkgroepen
is in elk geval dat een goede verbinding bestaat met de projectgroep zodat
geluiden vanuit werkgroepen goed door klinken in de projectgroep. Vandaar
dat altijd twee leden van de projectgroep in een werkgroep zitten, elk
afkomstig van een van de bonden. Daarnaast zitten er tenminste 2 leden van
elke bond in die geacht worden een specifieke deskundigheid op een bepaald
onderwerp te hebben. Gedacht kan worden aan bijv. ledenadministratie ed.
Nieuwsbrief nummer 3 zal eind augustus, begin september
verschijnen.

 

 

Nieuwsbrief NBvV
Leden ANBvV en NBvV hechten goedkeuring aan onderzoek naar samenwerking.Het informele aftasten naar de mogelijkheid van een verregaande vorm van samenwerking en zo mogelijk integratie tussen de ANBvV en de NBvV heeft sinds zaterdag 9 mei een officiële status gekregen. Zowel het Bondscongres als de Algemene Vergadering van beide bonden hebben hun goedkeuring gehecht aan het voorstel van de besturen om de komende maanden het onderzoek heel concreet op de rails te zetten teneinde te komen tot officiële besluitvorming. Daarmee heeft de intentie om te komen tot concrete resultaten draagvlak gekregen in beide bonden die nu ook daadwerkelijk aan de slag kunnen.Het proces, dat onder verantwoordelijkheid van beide hoofdbesturen plaatsvindt, zal worden gecoördineerd door een projectgroep waarin bestuurders van beide bonden zitting hebben. In de projectgroep hebben zitting; namens de ABVvV, Rein Grefhorst, Onno Bijlsma en Anne Houtkooper en namens de NBvV, Klaas Snijder, Dirk Verburg en Ton Koenen. De instelling van diverse werkgroepen op basis van onderwerp(en) zal moeten leiden tot advisering over de haalbaarheid van tal van zaken die nader bekeken dienen te worden. Deze werkgroepen zullen advies per onderwerp uitbrengen aan de projectgroep, die vervolgens tot een eindadvies aan de beide hoofdbesturen zal komen. De verwachting is dat met het voltooien van het proces in elk geval een jaar gemoeid zal zijn.

Een eerste – en zeker niet onbelangrijk – resultaat is al geboekt. Beide bonden hebben de intentie uitgesproken om al in januari 2016 een gezamenlijke Bondsshow te organiseren in de Americahal in Apeldoorn. Twee werkgroepen gaan de uitvoerbaarheid onderzoeken, te weten; een werkgroep bestaande uit keurmeesters van beide bonden die moet onderzoeken wat er nodig is om de keurtechniek op elkaar aan te laten sluiten, en een werkgroep die de organisatorische aanpassingen rondom de bondsshow in kaart moet brengen. Beide werkgroepen gaan nog in mei van start.

Het hele samenwerkingsproces wordt zoveel mogelijk met de achterban van beide bonden gedeeld. We kiezen ervoor een gezamenlijke nieuwsbrief uit te geven die op dezelfde dag verstuurd wordt. Ook beraden we ons op een facebookpagina.

De projectgroep