Vrijwilligers gevraagd

Dit bericht is geplaatst in NBvV,Tentoonstelling op door .

De Mondial komt nader bij en het bondsbureau krijgt regelmatig vragen of er al genoeg hulp aangemeld is. Het organisatiecomité is natuurlijk blij met deze belangstelling en wil graag gebruikmaken van het aanbod. In deze nieuwsbrief zetten we een en ander op een rijtje. Welke taken liggen er te wachten en wanneer is er hulp nodig. Evert Berns coördineert de werkzaamheden en deelt de vrijwilligers in.

De NBvV maakt al jaren gebruik van vrijwilligers tijdens de Bondsshow. Een team van ongeveer 250 vrijwilligers zorgt dan voor een nagenoeg vlekkeloze show. Tijdens de werkzaamheden zorgt de NBvV voor voldoende rustpauzes met een maaltijd plus koffiepauzes. Tijdens de openingsdagen variëren de werkzaamheden. U kunt uw voorkeur opgeven.

 De werkzaamheden vinden plaats ver voor de show, bij de opbouw van de show, tijdens de show en na de show. De medewerkers die al in ons systeem zitten krijgen automatisch een uitnodiging via het bondsbureau, nieuwe medewerkers kunnen zich aanmelden via een bijgaand aanmeldingsformulier.

 We hebben nodig……

 20 december 2018 / 3 januari 2019  De opbouw van de show

In deze dagen hebben we heel veel handen nodig. Geen specialistische werkzaamheden, maar productiewerk waarbij ook gesjouwd moet worden. Een aantal afdelingen hebben al geïnformeerd of het mogelijk is om met een groep te mogen komen en dat verdient onze voorkeur. Het samen met elkaar meerijden is niet alleen gezellig, maar scheelt ook behoorlijk in de reiskosten.

Werkzaamheden:

o  Stellingen opbouwen

o  Kooien vouwen

o  Kooien stickeren

o  Verlichting op de stellingen aanbrengen

o  De zangafdeling en verkoopklasse inrichten

o  En heel veel meer

Het is niet beslist nodig om elke dag mee te kunnen werken, maar het verdient de voorkeur wel. Zo ontstaat immers een goed ingedraaid team en dat komt de snelheid en kwaliteit te goede.

 Alle werkzaamheden vinden op de locatie plaats dus:

IJsselhallen
Rieteweg 4
Zwolle

Op 4 en 5 januari ontvangen we de wedstrijdvogels.

Dit zijn bijzonder drukke dagen waarbij met name de buitenlandse gasten goed wegwijs gemaakt moeten worden. Naast voldoende medewerkers op de werkvloer zijn er veel mensen nodig die de deelnemers begeleiden. Ook dit is geen specialistisch werk.

We hebben nodig;

o  Verkeersregelaars

o  Vogelverzorgers

o  Begeleiders van de deelnemers naar de juiste kooien

o  Administratieve werkzaamheden

 Op zaterdag 5 januari 2018 kunt u als medewerker vanaf 7.00 uur op die dag eerst uw eigen vogels inbrengen, waarna u ingezet wordt.

 Zaterdag 5 januari
4 Chauffeurs die met een gehuurd busje keurmeesters in Zwolle ontvangen en naar het hotel in Epe vervoeren

 Op 6 en 7 januari wordt er gekeurd.

We hebben nodig;

o  Voordragers

o  Ringencontrole (door keurmeesters)

o  Transport vogels

 Op 8 en 9 januari wordt de show verder aangekleed
Afwerkers

 Showdagen van 10 t/m 13 januari

Gedurende deze dagen zijn we de gastheer van alle vogelliefhebbers vanuit de hele wereld. Tientallen verschillende werkzaamheden zijn er dan in te vullen. Deze dagen werken we op de vloer vaak in shifts. Een uurtje bewaking, vervolgens assisteren bij de ingang, enz. De dagen vliegen dan ook voorbij. Het spreekt vanzelf dat we heel veel mensen nodig hebben.

De werkzaamheden zijn;

o  Bewaking

o  Vogelverkoop

o  Verkeersregelaars

o  Kaartjesverkopers

 Op 13 januari worden de vogels uitgekooid.

We willen er alles aan doen om dit ordelijk te laten verlopen. Op onze eigen show gaat dit eigenlijk altijd goed, behoudens een vergissing, maar de wereldshows staan erom bekend dat er nogal eens een vogeltje, vaak de kampioenen, “weg raakt”. Het COM heeft ons met nadruk gevraagd om dit te voorkomen. Deze handschoen nemen we graag op, maar dat kan alleen met heel veel mankracht. De deelnemers uit de regio Zwolle die als laatsten hun vogels krijgen vragen we met nadruk om zich als medewerker voor de uitgifte te melden.

 Het afhalen van uw eigen vogels is na afwikkeling van alle afhaalgroepen.

Bij een snelle uitgifte van de Nederlandse vogels kunnen de buitenlandse convoyeurs nog een paar uren hun vogels verzamelen. Met name de kleine landen kunnen dan nog voor middernacht Zwolle verlaten. De overige buitenlandse vogels gaan op 14 januari de hal uit.

 14 t/m 16 januari wordt de show afgebouwd.

Wellicht wordt dit de grootste krachttoer, om alles op tijd de hal uit te krijgen. Op 16 januari start namelijk al de opbouw van een nieuw evenement in de IJsselhal.

We hebben nodig;

o  Opruimers

o  Schoonmakers

 Specialistische werkzaamheden

Een aantal werkzaamheden vereisen speciale aandacht. Dat is de beveiliging, ehbo, ict, vogelverzorging.

 Beveiliging

De Mondial heeft een ander karakter dan we gewend zijn. Daarom is besloten om bij de ingang twee ingehuurde beveiligers te positioneren die bevoegd zijn om in te grijpen mochten zich vervelende zaken voor doen. Het controleren van polsbandjes enz. blijven we zelf doen, maar onder het toeziend oog van professionals.

Bij de vogelverkoop zijn twee medewerkers (met politie-achtergrond)  bereid gevonden om de vogelverkoop ordentelijk te laten verlopen, met name op het onderdeel Dierenwelzijn. Ook de controle op illegale handel buiten de hal behoort tot deze taak. Twee personen is echter te weinig. We zoeken nog een aantal medewerkers die hierin willen assisteren.

 EHBO

De NBvV huurt twee gecertificeerde EHBO-ers in die gedurende gehele show aanwezig zijn. Dit vinden we te weinig, maar vanuit kostenbesparing roepen we vrijwilligers op, gediplomeerde EHBO/BHV-ers, om te assisteren.

 ICT

De ICT wordt voor een deel door COM-medewerkers uitgevoerd. Onze eigen ICT medewerkers hebben een kleiner aandeel, maar zullen nog wel ingezet worden.

 Vogelverzorging

Tijdens het NK zijn er een aantal voerploegen actief. Op een Mondial worden de convoyeurs hiervoor ingezet. Onze voedingsspecialisten beheren de uitgifte van de voeding.

 Vaste groep NK

Van de vaste groep medewerkers die al vele jaren de ervaring en kennis hebben opgebouwd op de Nederlandse Kampioenschappen willen wij graag wederom gebruik maken. Ook de inzet van een aantal sectiehoofden en zaalassistenten zal worden gedaan.

 Surveillanten
Dit voorjaar zijn er een kleine 500 leden die het eerste jaar van de opleiding Surveillanten afgerond hebben. Het spreekt voor zich dat we graag putten uit dit arsenaal van medewerkers.

 Er komt heel wat kijken om dit evenement tot een goed einde te volbrengen. Alles valt en staat met voldoende medewerkers. We hebben een trouwe groep medewerkers waar de NBvV heel trots op is, maar voor de Mondial hebben we extra hulp nodig. Met name in de voorbereidingsfase en de opruim fase.

Vandaar deze oproep. Kom ons helpen, en help mee om dit grootse evenement tot een succes te laten verworden.

 Opgave

Op bijgaand formulier kunt u aangeven op welke dagen u kunt helpen. Ook kunt u aangeven voor welke werkzaamheden u bijzondere belangstelling hebt of wat u liever niet doet. Dan zullen wij u zo efficiënt mogelijk proberen in te delen. Realiseer goed dat niet alles te honoreren is, ter plekke zullen wij u veelal informeren wat wij van u verwachten.

 Gezien het feit dat het organiseren van een evenement als Mondial steeds meer geld kost, vragen wij u om zoveel mogelijk met een volle auto (4 personen) naar Zwolle te komen. Dit om de reiskosten zoveel mogelijk te beperken. Indien u geen reiskosten declareert kunt u dat op uw aanmeldformulier aangeven.

 Ook voor uw echtgenoot/partner bestaat de mogelijkheid dat deze zich kan inzetten als medewerk(st)er. Mocht dit zo zijn dan a.u.b. een kopie van het formulier voor uw echtgenoot/partner maken en deze samen met uw opgave toezenden.

 Omdat het aantal benodigde medewerkers vooraf moeilijk is vast te stellen is het mogelijk dat wij een selectie van de aanmeldingen gaan maken en u op een reservelijst wordt geplaatst, indien dit zo is krijgt u hiervan een bericht.

Indien er zich heel veel medewerkers voor uitsluitend alleen de keurdag aanmelden, kan het mogelijk zijn dat u dit jaar geen uitnodiging voor alleen de keurdag ontvangt, medewerkers met meerdere opgegeven dagen gaan voor, ook deze zullen op een reservelijst geplaatst worden.

 Het opgaveformulier geeft het maximaal aantal dagen/uren aan dat wij werkzaamheden kunnen verrichten, echter voor een aantal werkzaamheden zoals bijvoorbeeld kooien vouwen, op stelling plaatsen, stickeren e.d. is het vooraf moeilijk te voorspellen hoe lang wij hierover doen.

Het streven is om bij voorbeeld op 30 en 31 december geen werkzaamheden te verrichten, maar wij moeten dan voldoende gevorderd zijn met de geplande werkzaamheden.

Als dit zo is krijgen de medewerkers die voor die dag zijn ingedeeld vooraf bericht (mailtje) dat zij niet behoeven te komen.

 Wilt u het aanmeldingsformulier aan ons retourneren voor 1 september 2018,  zodat wij tijdig uw opgave kunnen verwerken en u de indeling als medewerker kunnen doen toekomen?

 Reiskosten

Voor medewerkers zijn de eventuele reiskosten zijnde een kilometervergoeding op te geven op een declaratie formulier. Deze formulieren zijn af te halen op algemene zaken, waar deze ingevuld ook weer ingeleverd kunnen worden, uitbetaling vindt via uw opgegeven rekeningnummers later vanaf het bondsbureau plaats.

Voor medewerkers die op de zondagen hun eigen vogels inbrengen en/of ophalen en helpen bij het innemen en uitgeven van de vogels worden in principe geen reiskosten vergoed.

 Voor vragen kunt u zich tot Evert Berns richten. 

E-mail:  medewerkersmondial2019@kpnmail.nl

 

Het organisatiecomité